Pre Order เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีเหลือง Wase Phoenix Gold

200 Seeds 400 Baht
2,000 Seeds 3,000 Baht

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีเหลือง 
Wase Phoenix Gold วะเสะ ฟีนิกซ์โกลด์

"พันธุ์ออกใหม่ปี 2020 ระยะเวลาที่ญี่ปุ่น 82-84 วัน เนื้อนิ่ม อัตราการงอกดี ให้ผลผลิตที่มั่นคง Wase Phoenix Gold เป็น รุ่นที่ 2 จากพันธุ์ Phoenix Gold ที่ออกจำหน่ายในปี 2019 

Phoenix Gold รุ่นที่ 1 ปี 2019 ระยะเวลา 88 วัน ได้รับการตอบรับที่ดีจาก กลุ่มไร่ผู้ปลูกข้าวโพดในญี่ปุ่น ในเรื่องความหวาน แม้ไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่ ผู้ผลิตจึงได้พัฒนา รุ่นที่ 2 Wase Phoenix Gold ออกมาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่เพาะปลูกที่หลากหลายมากขึ้น

ที่ญี่ปุ่นมีพันธุ์ข้าวโพดจำนวนมาก จากผู้ผลิตต่างๆ ที่พัฒนาพันธุ์ให้เหมาะกับฤดูกาล สภาพอากาศในญี่ปุ่น แต่ Wase Phoenix Gold (และ Phoenix Gold รุ่นแรก) ทางผู้ผลิตได้พัฒนาพันธุ์ที่เข้ากับอากาศเขตร้อน และได้ส่งตัวอย่างทดลองปลูกมาที่ไทย และยิ่งปลูกในช่วงฤดูที่อากาศเหมาะแก่การปลูกข้าวโพดของไทย ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น"

Wase Phoenix Gold
แบ่งส่งเมล็ดทดลองปลูกให้ลูกค้าภาคต่างๆ ช่วงต้นมกรา 2020
(ตอนที่ส่งไปให้ลูกค้าทดลองปลูกทางนี้ เข้าใจชื่อรุ่นผิดว่าเป็น Phoenix Gold จริงๆคือ Wase Phoenix Gold)


ผลการปลูก จากคุณ พ.จ.อ.กฤชนพัต จ.นราธิวาส 15-16 Brix