Pre Order เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า Kairan Takaramidori

4 ml 300 Baht
(ประมาณ 700 เมล็ด)

20 ml 650 Baht

เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า Kairan Takaramidori 
(ไครัน ทาคะระมิโดริ)

"ผักคะน้าใบเล็ก ออกกลม ใบหนา สีเขียวเข้ม ลำต้นหนา 
ระยะเวลาประมาณ 50 วัน 

Takaramidori ได้รับการแนะนำเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2009 ว่าเป็นพันธุ์ที่ทนต่อความเสียหายจากความชื้นได้ดี จึงเริ่มปลูกทดสอบในพื้นที่เล็กๆ และยืนยันเรื่องความแข็งแรง ทนต่อความชื้นได้ดี จากนั้นทดสอบการปลูกในช่วงฤดูหนาวในพื้นที่เปิดโล่ง ก็ได้ผลคุณภาพดีเช่นกัน 

เรื่องรสชาติ มีออกรสหวาน อร่อย ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บ ระยะสั้น มีช่วงการเก็บเกี่ยวได้นาน ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปลูก เรื่องผลผลิตและรายรับที่มั่นคง หลังจากนั้น 4 ปีถัดมา ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น และมีแผนที่จะขยายตัวในอนาคต 

ดั้งเดิมเป็นผักที่นิยมทางเอเชียใต้ เรียกคะน้าจีนก็ได้ นิยมปลูกช่วงฤดูร้อน ทนร้อน แต่ถ้าปลูกในฤดูหนาว ความหวานจะเพิ่มมากขึ้น 

Takara midori ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Kairansai (ผักไครัน) ถูกส่งเข้าในตลาด Kansai ทางภูมิภาค Kanto เป็นหลัก  ในปี 2013 ได้ใช้ผักนี้เป็นจำนวน 820 กิโลกรัม สำหรับเป็นอาหารโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมดในเมือง Kochi จังหวัด Kochi มีเสียงตอบรับที่ดีจากบรรดา เด็กนักเรียน ว่าผักนี้อร่อย จากนั้นจึงได้เริ่มปลูกผักนี้ในเขตพื้นที่นั้นๆ ทางผู้ผลิตได้ยึดหลัก Tekichi Tekisaku การปลูกที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เหมาะสม เป็นผักที่ปลูกจากพื้นที่ ดิน สภาพอากาศในถิ่นนั้นๆ สามารถจัดส่งได้รวดเร็ว ลดการใช้พลังงาน 

ในญี่ปุ่นผักนี้อาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในทุกพื้นที่ เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ที่เข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่า"