Pre Order เมล็ดพันธุ์เมลอน Tsuki shizuku yellow

 


6 Seeds 320 Baht
100 Seeds 2,400 Baht

เมล็ดพันธุ์เมลอน TSUKI SHIZUKU YELLOW (สึกิชิสึคุเยลโล่)
 
"มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ ลายกระสีเขียว บนผิวเรียบสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม รสชาติดี เนื้อในสีส้มอ่อนปนสีขาว น้ำหนัก 1.6-1.8 kg หวานเกินกว่า 15 Brix
 
เมื่อสีเปลือกเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลือง คือช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ระยะเวลาประมาณ 45 วัน หากปลูกในโรงเรือน  ระยะเวลาประมาณ 40 วัน หากปลูกแบบอุโมงค์   
 
หากปลูกแนวตั้ง ไว้ต้นละ1 เถา 1 ผล
หากปลูกแนวนอน แบบอุโมงค์เตี้ย ไว้ 2 เถา ให้ 4 ผล
เนื่องจากระยะเวลาโดยรวมค่อนข้างสั้นกว่าเมล่อนผิวตาข่ายทั่วไป จึงลดปริมาณปุ๋ยลง 20%"